Terms & Conditions

Politica de Cookies

Fisierele de tip cookie (denumite in continuare si cookies) sunt fișiere text, pe care un site le trimite browserului să le stocheze pe dispozitivul utilizatorilor. Fosoerele de tip cookie sunt standard industrial și sunt folosite de cele mai multe site-uri, inclusiv de www.thestepin.com, ușurând accesul permanent al unui utilizator la site.

Acordarea consimțământului asupra utilizării cookie-urilor în concordanță cu termenii acestei politici atunci când utilizatorii vizitează site-ul prima dată, permite utilizarea de fisiere de tip cookie de fiecare dată când utilizatorii vizitează site-ul www.thestepin.com.

www.thestepin.com folosește cookies în următoarele scopuri:

 • Pentru a ajuta utilizatorii în navigarea pe internet;
 • Pentru a analiza modul în care utilizatorii explorează produsele și serviciile oferite pe www.thestepin.com;
 • Pentru asistență în eforturile noastre de marketing, inclusiv publicitate comportamentală.

Dacă un utilizator nu dorește informații colectate prin utilizarea de cookies, există opțiunea de ștergere a acestora prin browserele de internet.

Cookies Policy

Cookies are text files that a site sends to a user’s browser to store on his device. Cookies are an industry standard and are used by most sites, including the present website, www.thestepin.com , facilitating a user’s permanent access to the site.

Giving consent to the use of cookies in accordance with the terms of this policy when users visit the site for the first time, allows the use of cookies each time users visit the site.

www.thestepin.com uses cookies for the following purposes:

 • To help users surf the internet;
 • To analyze how users explore the products and services offered by www.thestepin.com;
 • For assistance in our marketing efforts, including behavioral advertising.

If the user doesn’t want information collected through the use of cookies, there is the option to delete them through internet browsers.

Termeni și Condiții

Persoanele ce accesează site-ul www.thestepin.com (“utilizatorii”) sunt rugați să citească Termenii și condițiile ce guvernează desfășurarea tuturor operațiunilor și a raporturilor dintre părți, fiind considerate prevederi minimale aplicabile prevederilor legislației în vigoare.

Prin accesarea www.thestepin.com acceptați în mod expres și neechivoc Termenii și Condițiile site-ului.

Termenii și condițiile pot fi modificate oricând prin actualizarea acestui document, aceste modificări devenind obligatorii cu efect imediat pentru toți utilizatorii.

Prin accesarea site-ului www.thestepin.com, utilizatorii sunt de acord să respecte termenii și condițiile prezentate în continuare precum și legislația în vigoare.

 1. Prezentare şi definiţii

Site-ul www.thestepin.com este deținut de către Anişoara Roşca, denumită în cele ce urmează deținătorul site-ului.

Site-ul www.thestepin.com prezintă serviciile oferite și activitatea derulată de către Anişoara Roşca.

Prin intermediul site-ului se asigură posibilitatea de abonare în vederea primirii de notificări periodice, precum și înscrierea utilizatorilor la traininguri, și/sau la ședinţe de coaching, servicii supuse acestor termeni, în cazul în care nu vor fi stipulate condiții speciale pentru fiecare caz în parte.

De asemenea, site-ul oferă utilizatorilor resurse gratuite ce pot fi primite de către aceștia la solicitarea lor expresă.

 1. Înregistrare

Pentru accesarea site-ului nu este necesară înregistrarea utilizatorilor.

Înregistrarea utilizatorilor este necesară numai în cazul în care aceștia se înscriu pentru:

 • solicitarea serviciilor de coaching, serviciilor de training, și/sau a resurselor gratuite, sau
 • primirea periodică a notificărilor referitoare la activitatea desfășurată pe site, si anume, la apariţia articolelor pe blog, a episoadelor de podcast, a training-urilor, a resurselor gratuite.

Deținătorul site-ului îşi rezervă dreptul (nu şi obligaţia) de a verifica corectitudinea datelor de înregistrare ale utilizatorilor. În cazul în care se constată că informaţiile puse la dispoziţie de utilizator sunt inexacte, deținătorul site-ului îşi rezervă dreptul de a refuza utilizatorului accesarea serviciilor oferite pe site, precum și înscrierea și participarea la evenimentele organizate.

Prin accesarea site-ului şi a serviciilor puse la dispozitie, utilizatorul garanteaza că oferă deținătorului site-ului date corecte, fiind unicul responsabil pentru informațiile furnizate.

 1. Refuzul serviciului

www.thestepin.com își rezervă dreptul de a refuza onorarea oricărei comenzi și servirea oricărei persoane sau entități fără obligația de a oferi motive pentru acest lucru. www.thestepin.com poate modifica în orice moment sau elimina orice aspect sau caracteristică a site-ului sau serviciilor și resurselor oferite fără o notificare în prealabil.

 1. Plata, facturare, anulare, rambursare, retur

Plata serviciilor se va efectua folosind detaliile bancare menţionate în factura proformă ce va fi transmisă către utilizator după solicitarea serviciului. Plata serviciilor se va efectua în termenul menționat în factura proformă. Factura fiscală va fi transmisă utilizatorului după confirmarea plății. Atât factura proformă cât și factura fiscala vor fi transmise utilizatorului pe e-mail.

www.thestepin.com și/sau detinatorul site-ului nu sunt responsabili pentru procesarea în mod eronat a plății.

Toate vânzările de servicii digitale care se pot descărca/accesa la confirmarea achiziției sunt finale, nefiind posibilă rambursarea/returul contravalorii serviciilor achizitionate.

 1. Drepturi de autor

Conținutul site-ului www.thestepin.com, incluzând texte, imagini, reprezentări stilizate, elemente de grafică web, logo-urile şi simbolurile asociate şi combinaţii ale acestora cu oricare cuvânt sau simbol grafic, fotografiile, materialele audio – video, este proprietatea exclusivă a deținătorului site-ului sau acesta a dobândit dreptul de a le utiliza.

De la această prevedere fac exceptie informaţiile şi elementele grafice semnele grafice aparținând altor entități.

Folosirea, fără acordul scris al detinatorului site-ului www.thestepin.com a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

Nici una dintre informațiile prezente pe site nu poate fi copiată, reprodusă fără acordul scris al al detinatorului site-ului www.thestepin.com.

 1. Notificări în format electronic

Prin folosirea site-ului www.thestepin.com pentru: primirea de notificări în format electronic despre blog, podcast, traininguri si participarea la traininguri, resurse, utilizatorul își dă acceptul implicit pentru primirea notificărilor în format electronic de la www.thestepin.com, incluzând în această categorie comunicări prin e-mail și/sau anunțuri pe site.

Pentru a respecta libertatea de decizie a utilizatorului, acesta își poate manifesta în scris, prin e-mail, dorința de a nu mai primi notificări în format electronic din partea www.thestepin.com.

 1. Responsabilități privind serviciile achizitionate

www.thestepin.com nu este responsabil pentru orice problema apărută prin folosirea în alt scop sau incomplet/insuficient a trainingurilor, a serviciilor de coaching sau resurselor cumpărate sau primite în mod gratuit prin intermediul acestui site.

www.thestepin.com nu își asumă responsabilitatea pentru nerespectarea planurilor de training sau a serviciilor de coaching în modul în care ele sunt prezentate utilizatorului.

 1. Litigii

Termenii și Condițiile de folosire ale acestui site se supun legislației române.

În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea oficială a reclamației scrise, trimise pe mail la contact@thestepin.com.

În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere în termenul precizat anterior, va fi considerată competentă instanța judecatorească din aceeași structură administrativă cu sediul.

 1. Forța majoră

Niciuna dintre părțile contractuale nu poate fi trasă la răspundere pentru neexecutarea (totala/parțiala) sau executarea cu întârziere a obligațiilor sale, dacă acestea au fost cauzate de forță majoră. Părțile își vor aduce la cunoștință, de îndată, cazul de forță majoră și vor lua toate măsurile necesare în vederea limitării consecințelor evenimentului.

Dacă în termen de 15 zile de la data producerii lui, evenimentul de forță majoră nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a acestui contract fară ca vreuna dintre ele sa poată pretinde celeilalte alte daune-interese. Forța majoră va fi probată conform legii.

În limita prevederilor prezentilor Termeni și Condiții, www.thestepin.com nu va putea fi facută responsabilă pentru eventualele erori aparute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificari, setări etc. care nu sunt facute de către administratorul site-ului.

Terms & Conditions

People accessing the site www.thestepin.com (“users”) are asked to read the Terms and Conditions that govern the conduct of all operations and relations between the parties, being considered minimum provisions applicable to the provisions of applicable law.

By accessing www.thestepin.com you expressly and unequivocally accept the Terms and Conditions of the site.

The terms and conditions may be changed at any time by updating this document, making these changes binding with immediate effect for all users.

By accessing the site www.thestepin.com, users agree to comply with the Terms and Conditions presented below and the legislation in force.

Terms & Conditions

 1. Presentation and definitions

www.thestepin.com website is owned by Anişoara Roşca, hereinafter referred to as the owner of the site.

The website www.thestepin.com presents the services offered and the activity carried out by Anişoara Roşca.

The site ensures the possibility of subscription in order to receive periodic notifications, as well as the registration of users in trainings, and / or coaching sessions, services subject to these terms, in case no special conditions will be stipulated for each case.

The site also offers users free resources that can be received by them at their express request.

 1. Registration

No user registration is required to access the site.

User registration is required only if they sign up for:

 • requesting coaching services, training services, and / or free resources, or
 • periodically receiving notifications regarding the activity carried out on the site, namely, the issue of blog articles, podcast episodes, trainings, free resources.

The site owner reserves the right (not the obligation) to verify the correctness of users’ registration data. If it is found that the information provided by the user is inaccurate, the owner of the site reserves the right to deny the user access to the services offered on the site, as well as registration and participation in organized events.

By accessing the site and the services provided, the user guarantees that he provides the owner of the site with accurate data, being solely responsible for the information provided.

 1. Refusal of service

www.thestepin.com reserves the right to refuse to honor any order and to serve any person or entity without the obligation to provide reasons for this. www.thestepin.com may modify at any time or remove any aspect or feature of the site or the services and resources offered without prior notice.

 1. Payment, invoicing, cancellation, refund, return

Payment for the services will be made using the bank details mentioned in the proforma invoice that will be sent to the user upon request of the service. Payment for services will be made within the period specified in the proforma invoice. The fiscal invoice will be sent to the user after confirmation of payment. Both the proforma invoice and the fiscal invoice will be sent to the user by e-mail.

www.thestepin.com and / or the owner of the site are not responsible for the erroneous processing of the payment.

All sales of digital services that can be downloaded / accessed upon confirmation of purchase are final, and it is not possible to refund/return the value of the services purchased.

 1. Copyright

The content of the site, www.thestepin.com, including texts, images, stylized representations, web graphics, logos and associated symbols and combinations thereof with any word or graphic symbol, photographs, audio-video materials, is the exclusive property of the owner of the site or the owner has acquired the right to use them.

Exceptions to this provision are information and graphic elements graphic signs belonging to other entities.

The use, without the written consent of the owner of the www.thestepin.com website, of any of the elements listed above is punished according to the laws in force.

None of the information presented on the site can be copied, reproduced without the written consent of the owner of the www.thestepin.com website.

 1. Notifications in electronic format

By using the site www.thestepin.com for: receiving notifications in electronic format about the blog, the podcast, trainings and participating in trainings, resources, the user gives his implicit consent for receiving notifications in electronic format from www.thestepin.com, including in this category e-mail communications and / or announcements on the site.

In order to respect the user’s freedom of decision, she/he can express in writing, by e-mail, his desire not to receive notifications in electronic format from www.thestepin.com.

 1. Responsibilities regarding the purchased services

www.thestepin.com is not responsible for any problems arising from the use in any other purpose or incomplete / insufficient of the trainings, coaching services, or resources purchased or received free of charge through this site.

www.thestepin.com does not assume responsibility for user’s non-compliance with training plans or coaching services in the way they are presented to the user.

 1. Litigation

The terms and conditions of this site are subject to Romanian law.

In the event of a dispute, an amicable settlement will be sought first, within 30 working days of the official receipt of the written complaint sent via e-mail at contact@thestepin.com

If no agreement can be reached within the time limit specified above, the court of the same administrative structure as the social headquarters of www.thestepin.com seat shall be considered competent.

 1. Force majeure

Neither of the contracting parties can be held liable for non-performance (total / partial) or late performance of its obligations, if they were caused by force majeure. The parties shall immediately inform the case of force majeure and shall take all necessary measures to limit the consequences of the event.

If within 15 days from the date of its occurrence, the event of force majeure does not cease, each party shall have the right to notify the other party of the full termination of this contract without any of them being able to claim damages from the other. Force majeure will be proven by law.

Within the provisions of the Terms and Conditions, www.thestepin.com cannot be held responsible for any errors on the site for any reason, including due to changes, settings, etc. which are not made by the site administrator.

Politica de confidenţialitate

 

Confidențialitatea utilizatorilor site-ului www.thestepin.com este foarte importantă pentru deţinătorului site-ului și își ia angajamentul să o protejeze. Această politică explică ce va face www.thestepin.com cu informațiile personale ale utilizatorilor.

Date cu caracter personal și date cu caracter special colectate și prelucrate de www.thestepin.com:

 • Nume și prenume
 • E-mail
 • Număr de telefon
 • Adresa de domiciliu
 • CNP (pentru facturare, unde va fi cazul)

Mesajul către www.thestepin.com colectează date cu caracter personal și date cu caracter special, numai cu acordul voluntar al utilizatorului în următoarele scopuri:

Nume și prenume – pentru factura proformă și fiscală

E-mail – pentru:

  • transmiterea notificărilor referitoare la apariția articolele pe blog, episoadelor de podcast, a trainingurilor, a resurselor gratuite;
  • corespondența legată de serviciile de coaching și a trainigurilor achizitionate de pe site.

Număr de telefon – pentru

 • factura proformă și fiscal;
 • comunicarea legată de serviciile de coaching achizitionate de pe site.

Adresa de domiciliu – pentru factura proformă și fiscală

CNP – pentru factura proformă și fiscală

 • Mesajul către www.thestepin.com utilizează metode și tehnologii de securitate avansate, pentru a proteja datele cu caracter personal și special, colectate și procesate conform prevederilor legale în vigoare. Toate materialele și informatiile personale trimise către site sau pe e-mail, vor fi considerate confidențiale și nu fac obiectul vânzării către terți.

Prin acceptarea acestor condiții, fiecare utilizator și-a exprimat consimțământul ca www.thestepin.com să colecteze și să adminstreze datele acestuia cu caracter personal și special.

Prin utilizarea formularului de contact de pe www.thestepin.com utilizatorul permite www.thestepin.com să îl contacteze prin poșta electronică (e-mail). www.thestepin.com va considera că utilizatorul consimte la primirea notificărilor din partea sa în modalitate electronica (e-mail).

În baza înregistrării voluntare pe site-ul www.thestepin.com sau a comandării de traininguri, de şedinţe de coaching sau resurse de pe www.thestepin.com , utilizatorul își dă consimţământul pentru procesarea datelor cu caracter personal și special de către www.thestepin.com în propriul sistem informatic, atât manual cât şi automat, în scopurile enunţate mai sus.

Datele utilizatorilor cu caracter personal și special sunt păstrate pe durata de viață a notificărilor sau până când utilizatorul decide să îşi retragă consimțământul dat.

Dacă utilizatorul nu este de acord cu prelucrarea datelor sale personale de către www.thestepin.com, acesta are dreptul de a nu utiliza site-ul şi de a nu oferi date cu caracter personal și special.

Dacă utilizatorul are motive să creadă că orice date personale și speciale pe care le deține site-ul www.thestepin.com despre utilizator sunt incorecte sau incomplete, utilizatorul are dreptul să solicite să vadă aceste informații, să le rectifice sau să ceară să fie șterse, să solicite restricționarea prelucrării sau să se opună prelucrării. Pentru exercitarea acestor drepturi vă rugăm să ne contactați la contact@thestepin.com

 

Printr-un mesaj scris trimis la contact@thestepin.com utilizatorii pot transmite solicitări privind ștergerea datelor lor cu caracter personal și special.

Privacy Policy

 

The privacy of www.thestepin.com users is very important for the owner of the site and is committed to protecting it. This policy explains what www.thestepin.com will do with users’ personal information.

Personal data and special data collected and processed by www.thestepin.com:

 • Name and surname
 • E-mail
 • Phone number
 • Home address
 • CNP

Message to www.thestepin.com collects personal data and special data, only with the voluntary consent of the user for the following purposes:

Name and surname – for the proforma and fiscal invoice

E-mail – for:

  • sending notifications regarding the issue of blog articles, podcast episodes, trainings, free resources;
  • correspondence related to the coaching services and trainings purchased on the site.

Phone number – for:

  • the proforma and fiscal invoice;
  • communication related to the coaching services purchased on the site.

Home address – for the proforma and fiscal invoice

CNP – for the proforma and fiscal invoice

Message to www.thestepin.com uses advanced security methods and technologies to protect personal and special data, collected and processed according to the legal provisions in force. All materials and personal information sent to the site or by e-mail will be considered confidential and will not be sold to third parties.

By accepting these conditions, each user has expressed his consent for www.thestepin.com to collect and manage his personal and special data.

By using the contact form on www.thestepin.com the user allows www.thestepin.com to contact him by e-mail. www.thestepin.com will consider that the user consents to the receipt of notifications by e-mail.

Based on the voluntary registration on the website www.thestepin.com or on the ordering of trainings, coaching sessions or resources from www.thestepin.com , the user gives his consent for the processing of personal and special data by www.thestepin.com in its own computer system, both manually and automatically, for the purposes stated above.

Personal and special user data is kept for the lifetime of the notifications or until the user decides to withdraw his consent.

If the user does not agree with the processing of his personal data by www.thestepin.com, he has the right not to use the site and not to provide personal and special data.

If the user has reason to believe that any personal and special data held by the site about the user is incorrect or incomplete, the user has the right to request to see this information, to rectify it or request its deletion, to request the restriction of processing or oppose processing. To exercise these rights, please contact us at contact@thestepin.com

 

Through a written request sent to contact@thestepin.com the user can submit a request for the deletion of her/his personal and special data.

 

Ultima actualizare: 08.07.2021

Last update: 08.07.2021